بازیابی مموری

فلش مموری سوخته؛ راه‌های تشخیص، تعمیر و رفع خرابی

/usb-fix

فلش مموری یک قطعه الکترونیکی است که از اجزای بسیار حساسی تشکیل شده است. این قطعه الکترونیکی به یک جریان الکتریکی کم برای راه‌اندازی نیاز دارد و در صورتی که این جریان در اثر شوک‌های الکتریکی، بیشتر از یک میزان معین باشد، می‌تواند سبب سوختن برد الکتریکی فلش مموری گردد.